Make your own free website on Tripod.com

Z r Y a N D e

Hundrwa

Home
Download
MalPari Kurdi
Radio - Tv
Link
Games
Yek Shobat
Daftri Miwan
Mndalan
Hundrwa
Sport
iraq
kurdistan
Hawler
Enfal & Halabja

1299563099.gif

HeNDa XoshM aWe NawT BneM Chi

To HaNasaMi La Ru7i MnDa aZhi

KaTe DeY Bo LaM SarApaY BaLT

La GuL JwaNTR Si7Ri Br NiGaT

SaFaY ZhiYaNM BeTo TaLa

aSMaN Ba NaSh3aT MaSTi XaYaLa

NaWi BaRZi To MLWanKaY MLMa

3aShQi To Hiwaw DuNYaMa

XoShawisTiT HiWaY DuNYaMa

NiGaT Ta MRDN BaXi ReGaMa

 

......MaRo......

    

aMJaRa MaRo aZiZ

BaHaRM MaKa Ba PaYiZ

TRiFaYShawi TaLM

FRiShTaYi GShT aZaRM

     

HiWaW aWaTi 3MrM

GuLaLa SuRaYi Shi3Rm

XaRiBM BeTo LaeRa

Ba TaNHaYi MaSBeRa

    

To BRoY ZhiNM ZhaNa

ShawaNM HaR SuTaNa

MaRo GuLm aMJaRa

JeMaHeLa LaM ShaRa

    

DwaY To ShawaNi DuRi

YaDe NaMDa SaBuRi

KoCh MaKa TuXwa GuLe

MaDa 3aZaBi Dle

    

.....La YaDMaY.....

 

La YaDM MaKa Mn ToM La YaDa

 

GiYaNa BaToWa Mn DLM ShaDa

 

NaChe LaBiRM 3aShQi PiRoZT

 

LeWi BR XaNDaW WshaY Pr SoZT

 

ShKoFaY ShaDi BaXi BaHaRM

 

XoshawiSTeKi DL Be QaRaRM

 

Bo To HAMiSha WeLe u Ma7ZuNM

 

SaXTa NaLaY aZaR u DaRuNM

 

ZhuRi Be ToYiM TaRiKa u TaRa

 

DLi 3aShQM RaNJa Ba XaSaRa

  

.....GRYaN.....

3aShQ MaBa Ba Chawi MN DLM MaLi xaM u ZhaNa

 

HaNGaW MaNi Bo BaHaRM ReGaM DRKu BiYaBaNa

 

Dli PaKT BaMN MaDa ChRoY 3MRT MaShKeNa

 

Ba RuMaWa PeMaKaNa RaZi DLT MaDRKeNa

 

LeM BbuRa Ka NaTwaNM La RuY ToDa MoMeK HaL BkaM

 

ZhiYaN Bo Mn HaR PaYiZ u HaR BaHaRa Bo Ni GuL NaKaM

 

XoShawiSTiT Bda Ba GuL Ru7T Bda Ba aSTeRa

 

BaXi DLT Ba XaZaNi HaLWaRiNi Mn MaSPeRa

 

GaR NaTwaNM BaTo BgaM ReGa NaDaM XoSh BweM

 

To Be XaBaR La 7aLi MN LaGAL ZhaNi DLM aDweM

 

Da LEM GaRe Ba TanHa BM TaNHaYi BoMn ZhaNa

 

ChiT LeM aWe Ka daMBiNi ChawM Wa NuQMi GRYaNa

 

.....ChaWaRWaNi.....

 

TaKaY ChawaReY ReGaY DuRT BM

TaKaY Mn ChRaY XaMoShi reT BM

FriShTaY RaZaw Kzi HaNaSaM

DaMeKa Be To DL PR La TaSM

BeYaRaWa GiYaNa HaWaRM ChoLa

HaMiSha XaMi DuRiM La KoLa

Ba La BaHaRi aWiNi ToDa

ShNaBaY 3aShQi XaMi DL LaBa

awSa TeBRe LaM WaRZi PaYiZa

DaBMa PaRWaNaY 3aShQi ToY aZiZ

BeTo Mn DaYiM DeWaNa 7aLM

La TaW DuRi To WeRaNa MaLM

 

.....NaMaY DLDaRi.....

 

ZoR BeWaFa BuYi La PaY Chi RoShTi

 

DiYaRa HaLa BuM Ka XoShM WisTi

 

Bro u aM 3aShQaM La DLTa DaR Ka

 

DwaY Mn aWaTi To TaNaHa MaRGa

 

BuM Ba PaRwaNaY NiGaY ChawaNi To

 

ToSh BeWaFa BuY GoRaRY BaBe Ho

 

HaWaRi DL u aWiNT RuXaaaaaaaN

 

BaLi PaPuLaY aM 3aShQaT SuTaN

 

aZaR u XaMi ZoRM Bo To ChaShT

 

NaMaY DLDaRi To ZoRM Pe GaShT

 

Ba ShawNmi Chaw ShaDiM Pe ShaD KRD

 

XwaY Mn BTGRe ChoN La YaDMT KRD

 

 

Usergrafik..... SoZ .....Usergrafik

UsergrafikToYe XoShawiSTM HiWaW ZhaNMUsergrafik

 

UsergrafikiLHaMi Shi3RM ChRaY ShawaNMUsergrafik

 

UsergrafikLeM TuRa MaBa DLM MaShKeNaUsergrafik

 

UsergrafikHaR Chi BaNaZi aWiN MaHeNa Usergrafik

 

UsergrafikHaTa ToM NaSi HaZar JaR MrDMUsergrafik

 

UsergrafikBa BzaYi LiWe BaNGT KRDMUsergrafik

 

UsergrafikDL u ZhiYaNM DaYa Ba DaST ToWaUsergrafik

 

UsergrafikBuM Ba DraXaTi SaYaYi BaLaY ToUsergrafik

 

Usergrafik3aShQT LaY Mn HaRDaM PiRoZaUsergrafik

 

UsergrafikaGaR TuRaSh Bi ChawaT PR SoZaUsergrafik

 

UsergrafikDuNYaYi MN HaRdaM BaToWa XoShaUsergrafik

 

UsergrafikShoXi DL RfeN BaS NaZ MaFRoShaUsergrafik

 

 

.....SoZi XuRBaT.....

 

Ba SaR Chu WarZi ShaDi ZhiYaNM

aM HaNDaRaNa Dli GRYaNM

Mn ReBWaReKi DaSTi QaDaRM

3aShQeKi WeLi XaKi SaFaRM

Gri XaRiBe 3Mri SuTaNDM

DuRi GiYaNi ZhiNi SheWanDM

HaR Chi aZaR u XaMi DuNYaYa

LeRa Be SnuR KoTaYi NaYa

ChRaY ShawaNM Kz Kz aSuTe

TaNYaYiM DarGaY XoZGaM aBaSTe

aSRiNi ChawM ChaShNi BaRaNa

HaMu SaTeK NaLaW GRYaNa

aSMaN Hiwaw HaWRi xaM PoShi

DL DwaYiN PeKi SaFaRi NoShi

 

 

Google

                                            2004 ZrYaN